Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost KEB-EGE spol. s r.o., 382 21 Kájov 164 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10879 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou: KEB-EGE spol. s r.o.
adresa: 382 21 Kájov 164
e-mail: info@keb-ege.cz
telefon: +420 380 704 911

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefon

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro komunikaci. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem  a účelem zpracování osobních údajů je

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 • plnění právních povinností vůči státu,

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaj:

 • v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem jsou uloženy 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci osobních údajů jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Volné pozice
instagram-svg